VAALITEEMAT

Tilaa, turvaa ja tasa-arvoa oppimiseen

Yhdenvertainen ja laadukas koulutus on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta, ja sen on oltava kaikkien saatavilla ikään tai elämäntilanteeseen katsomatta. Erityisen tärkeää on taata jokaiselle lapselle oikeus varhaiskasvatukseen. Vanhempien työssäkäynti tai työttömyys eivät koskaan saa olla esteenä lapsen sosiaalista kehitystä tukevalle, monipuoliselle ja ammattitaitoiselle varhaiskasvatukselle. Lasten päivähoito-oikeuden rajoittaminen lisäisi byrokratiaa, vaikeuttaisi keikkatöiden vastaanottamista ja asettaisi pienet lapset keskenään eriarvoisiin asemiin.

Suomalaisen peruskoulun vahvuuksiin on pitkään kuulunut koulutuksen tasainen laatu: nekin, joilla ei ole ollut mahdollisuutta valita “hyvää” koulua, ovat saaneet hyvää koulutusta ja voineet edetä elämässään sen turvin. Samalla kaikki oppilaat ovat päässeet kohtaamaan muista yhteiskuntaluokista tulevia ihmisiä ja erilaisia ajattelutapoja. Koulutuksen tasa-arvo on aliarvostettu rikkaus ja yksi takavuosien PISA-menestyksen taustatekijöistä.

Koulumenestys ei saa olla kouluvalinnasta kiinni. Kaupungin on osoitettava riittävästi apua niille kouluille, joissa ilmenee ongelmia. Kaupunkisuunnittelussa on varmistettava, etteivät asuinalueet jakaudu liikaa tulotason tai etnisen taustan mukaan. Näin vältetään eliitti- ja ongelmakoulujen eriytyminen toisistaan Tampereella. Koulutuksen tarjoama tukiverkko on vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Pidetään siis kuorma tasaisena ja tuetaan vaikeuksissa olevia!

Koulujen digitalisaatiossa on edettävä pedagogiikka ja sisällöt edellä, ei laitevalmistajien tai IT-hypen ehdoilla. Ilman riittävää asiantuntemusta ja keskustelua tehtävät valinnat luovat tilaisuuksia korruptiolle ja huonoille päätöksille. Tamperelaiskoulujen laitehankinnoissa on harkittava taloudellisesti ja ekologisesti kestävää Turun mallia ja suosittava avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Opettajille on myös annettava resursseja päivittää tietämystään, jotta teknologia ei kuormittaisi vaan helpottaisi työtä.

Allekirjoitan OAJ:n kuntavaalitavoitteet, jotka löytyvät täältä.

Suurten rakennusprojektien alullepanon jälkeen Tampereen on syytä kääntää katseensa kaupunkilaisten perusolosuhteisiin ja korjata homekoulut. Jokaisella oppilaalla ja opettajalla on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Sisäilmaongelmiin puuttuminen säästää terveydenhoitokuluja, työllistää tamperelaisia ja osoittaa, että kaupunki suhtautuu lasten, nuorten ja työntekijöidensä hyvinvointiin vakavasti.

Joka kuudes tamperelainen on korkeakouluopiskelija. Heistä yli joka viides kärsii mielenterveyden ongelmista jossain vaiheessa opintojaan. Opiskelijoita tuetaan parhaiten vahvoilla sosiaalipalveluilla ja asiantuntevalla opiskeluterveydenhoidolla; ennaltaehkäisevä apu maksaa aina itsensä takaisin. Kaupunki helpottaa opiskelijoiden huonontunutta toimeentulotilannetta kaavoittamalla kohtuuhintaisia asuntoja sekä tarjoamalla velkaneuvontaa vaikeuksissa oleville. Tamperelaisten ylioppilas- ja opiskelijakuntien yhteinen kuntavaaliohjelma saa lämpimän tukeni.

Yliopistojen autonomia on tärkeä osa lähidemokratiaa. Tampereen kaupunki sitoutuu tieteen riippumattomuuden edistämiseen erityisesti Tampere3-prosessissa, jossa se on osallisena. Yliopistoyhteisöjen tulee itse voida määritellä yliopistojen suunta. Poliittinen ja taloudellinen ohjaus eivät saa rajoittaa tieteen ja taiteen tekoa.

Sivistys on muutakin kuin koulutusta. Taide, kirjastot, kulttuuritapahtumat, harrastusmahdollisuudet ja avoin kaupunkitila kuuluvat kaikille. Tampereen elävä ja monipuolinen kulttuuriskene on vahvuus, josta ei tule tinkiä. Kaupungin tulee antaa arvoa kaupunkilaisten itsensä järjestämille tapahtumille ja festivaaleille sekä tukea rohkeasti hyvinvointia edistävää kulttuuritoimintaa. Yhteisöllisyys, inspiraatio ja into luoda uutta syntyvät alhaalta käsin, kun ihmisille annetaan tilaa toteuttaa itseään ja erilaisia taiteen ja kulttuurin muotoja kunnioitetaan.

Tampere arvostaa työtä

Tampere on Pirkanmaan suurin työnantaja. Sillä on liikelaitostensa lisäksi omistusosuuksia suuressa määrässä yhteisöjä ja yhtiöitä. Kaupungin tulee toimia työnantajana esimerkillisesti ja vastuullisesti sekä ajaa omistajaohjauksen kautta vastuullista työnantajapolitiikkaa kaikkialla vaikutuspiirissään.

Ilmais- tai pakkotyö ei kuulu työmarkkinoille millään talouden alueella. Tampereen kaupungissa ei tule väärinkäyttää harjoitteluja, työkokeiluja tai kuntouttavaa työtoimintaa ilmaistyön lähteenä. Ammattilaisille tulee aina maksaa työstä heille kuuluva palkka. Kuntouttavaa työtoimintaa tulee järjestää ainoastaan niille, jotka sitä tarvitsevat.

Hankinnoillaan Tampereen kaupunki voi tukea paikallista, vastuullista yritystoimintaa. Kilpailutusten kriteerejä onkin muutettava ja kilpailutuksia toteutettava pienemmissä osissa, jotta myös paikallisilla pienyrityksillä olisi mahdollisuus osallistua niihin. Näin Tampereen hankinnoistaan maksama raha myös jäisi kiertoon Tampereelle. Kaupungin yrityspalveluilla autetaan lisäksi yksinyrittäjiä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä pääsemään toiminnassaan alkuun.

Kaupunkiympäristö, yhteinen ylpeydenaihe

Kaupunkiympäristö kuuluu kaikille. Tamperelaisen katukuvan on oltava kaupunkilaisten näköinen, ja sitä tulee kehittää demokraattisesti pitkän aikavälin tavoitteet sekä ympäristönäkökulma mielessä. Tämä voidaan ja tulee tehdä myös kaupungin historiallista perintöä ja ainutlaatuista kauneutta kunnioittaen.

Tampereen tulee panostaa kattavaan, viihtyisään ja toimivaan joukkoliikenteeseen, jotta julkinen liikenne olisi nyt ja tulevaisuudessa todellinen vaihtoehto yksityisautoilulle. Bussien ja ratikan matkustajahintojen on pysyttävä kohtuullisina.

Tulevaisuuden Tampereelle tulee päästä pitkienkin matkojen päästä ilman autoa, ja kaupungissa on voitava pärjätä, vaikka ainoa oma kulkuneuvo olisi pyörätuoli. Tampereen on myös korkea aika lähteä kilpailemaan Suomen parhaan pyöräilykaupungin tittelistä Oulun kanssa!

Puistot ja viheralueet vähentävät melua ja imevät hulevesiä sekä tarjoavat rauhoittumisen paikkoja, liikuntamahdollisuuksia ja tilaa kaupunkilaisten toiminnalle. “Hukkatilalla” on funktionsa, jota ei pidä ylenkatsoa. On parempi rakentaa ylöspäin kuin tinkiä kaupunkiympäristön vihreydestä ja viihtyisyydestä.

Tampereella on valtavasti kaupunkisuunnittelua koskevaa asiantuntemusta, jota kannattaa hyödyntää. Korkeakoulut ja tutkimustieto tulee ottaa mukaan kaupungin kehittämiseen, opiskelijoita unohtamatta. Mitä avoimempaa suunnittelu on jo alusta lähtien, sitä paremmin kaupunkilaiset viihtyvät Tampereella ja kokevat sen omakseen. Vain aidosti demokraattisilla päätöksillä vältetään uudet Hämeenkatu-fiaskot ja ansaitaan kuntalaisten luottamus.